Aidat borcu olanlar dikkat!

- Kategori: Emlak Haberleri
@Proje Lansman

Apartman aidat borcu nedeniyle eve ipotek konulabilir

Apart­man ai­da­tı de­yip geç­me­mek la­zım. Çün­kü öden­me­yen ai­dat borç­la­rın­dan do­la­yı eve ipo­tek ko­nu­la­bi­li­yor.

YÖNETİCİ DAVA AÇABİLİR

Ai­dat öde­me­yen kat ma­li­ki, di­ğer kat ma­lik­le­ri­nin ve­ya yö­ne­ti­ci­nin aça­ca­ğı da­va­ya
mu­ha­tap ola­bi­lir.
Da­va so­nu­cun­da borç­lu kat ma­li­kin­den ai­dat­lar tah­sil edi­le­mez­se, yö­ne­ti­ci ve­ya kat ma­lik­le­rin­den bi­ri­si­nin daha ağır bir yap­tı­rım olan ipo­tek uy­gu­lat­ma­sı söz ko­nu­su ola­bi­li­yor.
“Ai­dat bor­cu olan kat ma­li­ki­nin ba­ğım­sız bö­lü­mü­ne, di­ğer kat ma­lik­le­ri­nin le­hi­ne ipo­tek
ko­yu­la­bi­li­yor.

Kİ­RA­CI­NIN Aİ­DAT YÜ­KÜM­LÜ­LÜ­ĞÜ

Ki­ra­cı­la­rın apart­man ai­dat­la­rı­na iliş­kin so­rum­lu­luk­la­rı var.
Ki­ra­cı­lar zo­run­lu gi­der­le­re ka­tıl­mak mec­bu­ri­ye­tin­de­ler. An­cak, “ki­ra­cı­nın so­rum­lu­lu­ğu, öde­di­ği ki­ra be­de­li kadar”.

Kaynak: Sözcü

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir