Şehir Plancıları, 5 Ocak Stadı için Bakanlığa itirazda bulundu

- Kategori: Emlak Haberleri

ŞPO Adana Şubesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarılan 5 Ocak Stadı’nın AVM ve konut alanına dönüştürülme girişimine kayıtsız kalmadı

Türk mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası (ŞPD) Adana Şubesi, 5 Ocak Stadı’nın Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Konut ve ticaret alanı yapılmasına yönelik 1/5 bin ölçekli Nazım İmar Planı ile ona uygun 1/bin ölçekli Uygulama Planı değişikliğine itiraz etti.

ŞPO Adana Şubesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın 1 Nisan 2013 tarih ve 4980 sayılı olurları ile resen onaylanan plan değişikliğine karşı çıktı ve bu kapsamda 5 Ocak Stadyum Alanı yerinin konut ve AVM alanına dönüştürülmemesi için Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne itirazda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 8 Nisan 2013 tarih ve 5264 sayılı yazısı gereğince 11 Nisan 2013 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik Adana İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldığı belirtilen itiraz yazısında sözkonusu plan değişikliği sahasının önceki imar planındaki kullanımının kentsel Spor alanı olduğu belirtildi.

ŞPO Genel Merkezi’nin bilgisi dahilinde Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne itirazda bulunan ŞPO Adana Şubesi, itiraz yazısında şu görüşlere yer verdi:

“Bu mevcut imar planı kullanımı yukarıda verilen süreç ile halen kullanımda olan kentsel Spor alanı yerine konut ve ticaret yapılmak amaçlı plan değişikliği yapılmıştır. Konut ve Ticaret Alanı değişikliğini kapsayan alan yaklaşık olarak 43.500m2 olarak kadastro paftalarından temin edilmiştir. Şehircilik literatüründe, Stadyum, kapalı spor salonları, parklar, Yeşil Alanlar ve rekreasyon alanları gibi sahalar açık ve Yeşil Alanlar olarak değerlendirilmektedir. Bu alanları planda önerirken aşağıdaki amaçlara ulaşmak için yer verilmektedir.

Anayasamızın;

35.Maddesinde; Herkes, Mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz,

56.Maddesinde; Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ödevidir,

Denilmektedir.

Bunları yanı sıra İmar Kanunu ve Yönetmelikleri açısından Plan değişikliği, İmar Kanununun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik 17 Mart 2001 tarih ve 24345 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan değişiklik ile şöyle tanımlanmaktadır;

ó “Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleridir”.

Plan Değişikliğinde Sağlaması Gereken Kurallar Şöyledir.

_ Plan değişikliğini kamu yararının zorunlu kılması gerekir.

_ Plan değişikliği, plan kararlarına uygun olmak zorundadır.

_ Plan değişikliği ile plan kararlarının sürekliliği bozulamaz.

_ Plan değişikliği, planın sosyal ve teknik donatı dengesini bozamaz.

_ Plan değişikliği, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayalı olmalıdır.

İlana çıkan söz konusu imar planı değişikliğinin Yapı ve Nüfus Yoğunluğunu Etkileyen Plan Değişikliği” olduğu tespit edilmiştir.

Bu tür plan değişikliklerinde aranacak ölçütler ise;

_ Birincisi Yapı ve nüfus yoğunluğu artışı ile ortaya çıkan yeni nüfusun gerektirdiği sosyal ve teknik donatı alanlarının yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun olarak yeniden belirlenmesi yani artırılmasıdır.

_ İkincisi genelde kat adedinin artırılması halinde karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklığın yeniden sağlanmasıdır.

Ayrıca bu işlem sırasında, planla belirlenen ve düzenleme kapsamında kalan bölgeye dair yapı ve nüfus yoğunluğu kararının bozulmaması da zorunludur. Yani, planın plan değişikliğine konu olan yapı ve nüfus yoğunluğunun bölge genelinde artmaması genel kuraldır.

Askıda belirtilen E:2.50, Hmax: Serbest Nizam da Konut ve Ticaret alanı yapılaşma şartları üzerinden hesap yapıldığında ( bu bölgedeki aile büyüklüğü olarak 4 kişi alındığında) sadece yeni konut alanlarında yaşayacak yaklaşık 2.200 kişilik nüfus artışı hesaplanmaktadır.

Yönetmeliklerimizde belirtilen ve yukarıda da açıklanan hususlar açısından bölgede yaşayacak her nüfus için gerekli donatı hesabı yapıldığında bu donatı alanları nasıl karşılanacaktır? Üstelik bu alanların değişiklik önerilen planlama sınırı içerisindeki alanlardan olması da istenilen bir husustur.

Mevcut imar planında yeteri kadar donatı alanı ihtiyacı sağlanamamışken stadyumun yerine eksik olan kentsel donatı alanını tamamlayacak sahalar üretmek yerine aksine yoğunluğu artıracak uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca ticaret kullanımı bu bölgede var olan Otopark ihtiyacını trafik sorununu çok daha artıracaktır.

Yapılaşma şartında Hmax:Serbest kararı getirildiği tespit edilmiştir. Buradan da plan değişikliğini hazırlayanların gereken detayda araştırma yapmadıkları sonucu çıkmaktadır. Çünkü plan değişliği alanı Şakirpaşa Havaalanı Uçuş Koridoru içerisinde kalmaktadır. Askıya çıkan bu plan sonucunda yapılaşma olması durumunda “uçuş güvenliği” ve dolayısı ile bölgede yaşayanların “can güvenliği” tehlikeli durum yaratacaktır. Adana kent merkezinde kalan stadyum alanının kent dışına çıkarılması olumludur. Ancak yerine 1940`larda yaratılmış açık yeşil alan uyumunun bozulmaması için yeni ve kente uygun planlama kararı getirilmelidir.

Yapılan söz konusu imar planı değişikliği

gerekçeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 01.04.2013 tarih ve 4980 sayılı Olur`ları ile re`sen onaylanan ve 11.04.2013 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik Adana İl Müdürlüğü`nde askıya çıkarılan plana itiraz ediyoruz”

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir